PHONG TRÀO HỌC TIẾNG ANH TRONG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2020 – 2021

PHONG TRÀO HỌC TIẾNG ANH

TRƯỜNG TH&THCS VĨNH BÌNH NĂM HỌC 2020 -2021

         Thực hiện kế hoạch số 692/KH-PGDĐT ngày 24/9/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Hưng về việc thực hiện phong trào học Tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng Ngoại Ngữ trong các trường phổ thông năm 2020 và những năm tiếp theo.

        Bộ phận chuyên môn trường TH&THCS Vĩnh Bình căn cứ vào tình hình thực tế của Nhà trường, xây dựng kế hoạch tổ chức trong tháng 11/2020 và chỉ đạo giáo viên phụ trách bộ môn Tiếng Anh của mỗi cấp học thành lập Câu Lạc Bộ (CLB) Tiếng Anh do Phó Hiệu trưởng chuyên môn là chủ nhiệm, giáo viên phụ trách môn Tiếng Anh  và Tổng Phụ Trách (TPT) Đội làm phó chủ nhiệm.

        Phong trào được tổ chức riêng ở mỗi cấp học trong tiết Sinh hoạt dưới cờ đầu tuần cụ thể như sau:

        1. Tổ chức phát động xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng Tiếng Anh trong nhà trường

        Tổ chức phát động môi trường học và sử dụng Tiếng Anh thông qua tiết sinh hoạt dưới cờ (dự kiến tổ chức vào ngày sinh hoạt dưới cờ đầu tuần vào cuối tháng 10/2020) tại 3 điểm trường.

       2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện phong trào học, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng Tiếng Anh.

– Tăng cường công tác tuyên truyền đề án ngoại ngữ của huyện trong các buổi phát thanh học đường, mạng xã hội (zalo, facebook…).

– Tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức CB, GV, NV, học sinh và cha mẹ học sinh về vai trò của ngoại ngữ nói chung tiếng Anh nói riêng và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của việc xây dựng môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong nhà trường.

– Trong năm học 2020-2021 thành lập các câu lạc bộ Tiếng Anh (ENGLISH CLUB); tổ chức ngày Tiếng Anh hàng tuần (WEEKLY ENGLISH DAY); giới thiệu và tổ chức cho giáo viên tiếng Anh nghiên cứu bộ “Sổ tay hướng dẫn xây dựng, phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ” do Bộ GD&ĐT ban hành để thiết kế các hoạt động dạy học ngoại ngữ có hiệu quả; trang trí trường, lớp theo chủ điểm (TOPIC-BASED DECORATION) hoàn thành trước ngày 20/10/2020;

– Nhà trường hỗ trợ kinh phí trang trí thực hiện: Đối với cấp tiểu học: Giao giáo viên Huỳnh Thị Hồng Diễm phối hợp với giáo viên Phạm Thị Ngọc Quyên trang trí các lớp học Tiếng Anh theo quy định ; Đối với cấp THCS: Giao giáo viên Trần Ngọc Hân trang trí lớp học Tiếng Anh theo quy định

        3. Nâng cao chất lượng môn Tiếng Anh, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Tiếng Anh.

– Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tiếng Anh của chương trình giáo dục phổ thông mới. Xây dựng kế hoạch tổ chức phụ đạo và bồi dưỡng học sinh ngay từ đầu năm học giúp các em nắm bắt những nội dung kiến thức cơ bản, tạo sự hứng thú trong việc học tập bộ môn Tiếng Anh; phấn đấu cuối năm học toàn trường không còn học sinh yếu kém hoặc chưa đạt yêu cầu đối với bộ môn Tiếng Anh.

– Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ, năng lực sư phạm; chú trọng công tác tự bồi dưỡng của giáo viên, nâng cao ý thức trách nhiệm, nâng cao năng lực chuyên môn.

– Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học trong giảng dạy Tiếng Anh. Tăng cường sử dụng Tiếng Anh trong giảng dạy; kiểm tra, đánh giá đủ 04 kỹ năng (Nghe-Nói-Đọc-Viết) theo qui định ở tất cả các khối lớp, tập trung vào việc giảng dạy theo hướng giao tiếp, lấy học sinh làm trung tâm. Phương pháp giảng dạy và đánh giá được thực hiện xuyên suốt và thống nhất từ lớp 1 đến lớp 9 trong toàn trường, tạo mối liên thông về phương pháp giảng dạy giữa 2 cấp học.

– Hướng dẫn học sinh tự học (khuyến khích hình thức tự học Tiếng Anh trực tuyến), tự nghiên cứu; báo cáo kết quả học tập và chia sẻ kinh nghiệm học Tiếng Anh hiệu quả.

– Nâng cao chất lượng bộ môn Tiếng Anh, từng bước tiếp cận và đạt chuẩn năng lực Tiếng Anh đầu ra theo cấp học (Tiểu học đạt A1, THCS đạt A2) qua việc tăng cường bồi dưỡng năng lực tiếng Anh từ huy động nguồn lực xã hội hóa hợp pháp theo qui định.

          4. Tổ chức hoạt động ngoại khóa.

– Cách thức tổ chức: Tổ chức lồng ghép trong hoạt động sinh hoạt tập thể/ chào cờ đầu tuần của trường, hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp, … (ít nhất 02 lần/học kỳ); tổ chức thông qua hình thức câu lạc bộ Tiếng Anh (tập trung vào hình thức Nói và Viết Tiếng Anh); xây dựng “Góc học tập Tiếng Anh” trong thư viện nhà trường và tại phòng học tiếng Anh của từng cấp học: trang bị tủ sách, báo, tạp chí, tài liệu, truyện và một số ấn phẩm bằng Tiếng Anh cho giáo viên và học sinh tham khảo.

– Nội dung hoạt động: sử dụng bộ “Sổ tay hướng dẫn xây dựng, phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ” do Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Quyết định số 2473/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2019.

           5. Tổ chức câu lạc bộ Tiếng Anh.

Thành lập 02 câu lạc bộ Tiếng Anh cấp trường (cấp Tiểu học và cấp THCS) do phó hiệu trưởng chuyên môn làm chủ nhiệm, tổ trưởng môn Tiếng Anh (hoặc giáo viên Tiếng Anh) và giáo viên Tổng phụ trách Đội làm phó chủ nhiệm, thành viên gồm các giáo viên dạy Tiếng Anh trong trường và một số học sinh có năng khiếu học môn Tiếng Anh do giáo viên tiếng Anh của trường giới thiệu thông qua kết quả học tập môn tiếng Anh của học sinh năm học 2019-2020 và quá trình giảng dạy từ đầu năm học 2020-2021 đến nay(lập danh sách học sinh gởi phó hiệu trưởng Nguyễn Hoàng Anh Thảo trước ngày 20/10/2020).

          – Đối với cấp tiểu học: Giao giáo viên Huỳnh Thị Hồng Diễm tham mưu lãnh đạo trường thành lập câu lạc bộ Tiếng Anh cấp trường đối với cấp tiểu học (xây dựng kế hoạch, hình thức, kinh phí,… tổ chức các hoạt động);

          – Đối với cấp THCS: Giao giáo viên Trần Ngọc Hân tham mưu lãnh đạo trường thành lập câu lạc bộ Tiếng Anh cấp trường đối với cấp THCS (xây dựng kế hoạch, hình thức, kinh phí,… tổ chức các hoạt động).

– Căn cứ các hướng dẫn về xây dựng câu lạc bộ Tiếng Anh trong bộ “Sổ tay hướng dẫn xây dựng, phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ” của Bộ GD&ĐT, các câu lạc bộ Tiếng Anh của trường xây dựng kế hoạch hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh trong nhà trường, tuyên truyến lan tỏa trong cộng đồng thông qua các hoạt động giao lưu đối thoại cùng gia đình học sinh theo tinh thần tự nguyện; khuyến khích tổ chức các lễ hội “Halloween” để tăng cường cơ hội, hứng thú học Tiếng Anh cho học sinh.

           6. Trang bị và sử dụng các nguồn học liệu, tài liệu cho dạy và học Tiếng Anh.

– Khai thác sử dụng sách mềm theo chương trình sách giao khoa của Bộ GD&ĐT (tại địa chỉ https://www.sachmem.vn hoặc https://accounts.sachmem.vn/users/sign_in).

– Sử dụng có hiệu quả các phần mềm dạy học Tiếng Anh đã được tập huấn và các nguồn tài liệu chính thống khác được Bộ GD&ĐT cho phép.

         7. Học và tự học nâng cao trình độ Tiếng Anh.

– Động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để CB, GV, NV tham gia các khóa học tập nâng cao trình độ Tiếng Anh đạt chuẩn quy định phù hợp tiêu chuẩn vị trí việc làm; tạo điều kiện để CB, GV tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng do Sở GD&ĐT tổ chức và các hình thức học tập khác.

– Tổ chức thi đua học tốt Tiếng Anh trong nhà trường, khuyến khích học sinh tích cực học, tự học Tiếng Anh bằng nhiều hình thức phong phú trong và ngoài nhà trường.

          *Một số hình ảnh hoạt động:

Thầy Lưu Phước Quang - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc hoạt động

Thầy Lưu Phước Quang – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc hoạt động

Cô Trần Ngọc Hân - GV Tiếng Anh cấp THCS tổ chức hoạt động CLB

Cô Trần Ngọc Hân – GV Tiếng Anh cấp THCS tổ chức hoạt động CLB

Cô Trần Ngọc Hân - GV Tiếng Anh cấp THCS tổ chức hoạt động CLB

Cô Trần Ngọc Hân – GV Tiếng Anh cấp THCS tổ chức hoạt động CLB

Thầy Nguyễn Hoàng Anh Thảo - Phó hiệu trưởng Nhà trường tặng quà cho học sinh tham gia tốt trong hoạt động

Thầy Nguyễn Hoàng Anh Thảo – Phó hiệu trưởng Nhà trường tặng quà cho học sinh tham gia tốt trong hoạt động

Học sinh hoạt động CLB

Học sinh hoạt động CLB

Học sinh tiểu học điểm ấp 1 tham gia hoạt động

Học sinh tiểu học điểm ấp 1 tham gia hoạt động

Học sinh tiểu học điểm ấp 1 tham gia hoạt động

Học sinh tiểu học điểm ấp 1 tham gia hoạt động

CBGV phụ trách hoạt động cấp TH

CBGV phụ trách hoạt động cấp TH

Học sinh tiểu học điểm ấp 2 tham gia hoạt động

Học sinh tiểu học điểm ấp 2 tham gia hoạt động

Học sinh tiểu học điểm ấp 2 tham gia hoạt động

Học sinh tiểu học điểm ấp 2 tham gia hoạt động

Học sinh tiểu học điểm ấp 2 tham gia hoạt động

Học sinh tiểu học điểm ấp 2 tham gia hoạt động

Học sinh tiểu học điểm ấp 2 tham gia hoạt động

Học sinh tiểu học điểm ấp 2 tham gia hoạt động

Phòng - Góc học Tiếng Anh

Phòng – Góc học Tiếng Anh

Phòng - Góc học Tiếng Anh

Phòng – Góc học Tiếng Anh

Phòng - Góc học Tiếng Anh

Phòng – Góc học Tiếng Anh

Phòng - Góc học Tiếng Anh

Phòng – Góc học Tiếng Anh

Phòng - Góc học Tiếng Anh

Phòng – Góc học Tiếng Anh

Phòng - Góc học Tiếng Anh

Phòng – Góc học Tiếng Anh

Hình ảnh, từ ngữ bẳng Tiếng Anh trong khuôn viên nhà trường

Hình ảnh, từ ngữ bẳng Tiếng Anh trong khuôn viên nhà trường

Hình ảnh, từ ngữ bẳng Tiếng Anh trong khuôn viên nhà trường

Hình ảnh, từ ngữ bẳng Tiếng Anh trong khuôn viên nhà trường

Hình ảnh, từ ngữ bẳng Tiếng Anh trong khuôn viên nhà trường

Hình ảnh, từ ngữ bẳng Tiếng Anh trong khuôn viên nhà trường

Phòng - Góc học Tiếng Anh

Phòng – Góc học Tiếng Anh

Phòng - Góc học Tiếng Anh

Phòng – Góc học Tiếng Anh